Menu

                การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrack2015  และความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยกำหนดให้นิสิตที่ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีที่มีการใช้สารเคมีในงานวิจัย) และผู้ที่ต้องการขอรับ “ใบรับรองการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ” จาก ChemTrackทุกท่าน  ดำเนินการดังนี้

  • ส่งคำ “ขอรับการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ก่อนวันออกตรวจอย่างน้อย 3 วันทำการ” 
  • บันทึกสารเคมีเข้าสู่ระบบ ChemTrack 30 วันก่อนส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
  • กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องสมบูรณ์
  • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม ให้เรียบร้อยก่อนส่ง หากพบ ใบรับรอง (certificate) เกิดความผิดพลาด จากการกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะคิดค่าปรับเป็นเงิน 50 บาท
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแจ้งนัดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์
  • วันที่ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ คือ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

          พร้อมรับมอบ “ใบรับรองการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ” ทันที (หากข้อมูลถูกต้อง)

 

รายงานขวดสารเคมี (จากโปรแกรม chemtrack2015)

 

เอกสารที่ผู้ขอรับการตรวจสอบ ต้องเตรียม

1. รายงานขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ  (ดังตัวอย่างที่แนบมาให้)

เกณฑ์การตรวจ

1.    ข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrackมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

2.     อัพโหลดเอกสาร SDS ของสารเคมีแต่ละตัวเข้าสู่โปรแกรม

3.    มีการปรับปรุงเพิ่มเติมปริมาณสารเคมีที่เหลือลงในโปรแกรม ChemTrack 

4.      บาร์โค้ดในรายงานขวดสารเคมีกับที่ขวดสารเคมีต้องตรงกัน

5.    ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ  อาทิ

          - สารเคมีที่ใช้มีความอันตรายอะไรบ้าง

          - วิธีการจัดเก็บเป็นอย่างไร

          - วิธีการจัดการสารเคมี หากเกิดการรั่วไหล ฯลฯ

            -  มีระบบการกําจัดสารที่หมดอายุจริงหรือไม อย่างไร 

 

Go to top