Menu

                               “โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี”     ที่มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์สามารถติดตามปริมาณสารเคมีที่นําเข้า ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี เพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

 

Go to top