Menu
  • มีระบบบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายแบบครบวงจร มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาคมจุฬาฯ ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างปลอดภัย
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับและนิสิต ให้มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี และเข้าใจวิธีการดูแลจัดการสารเคมี ตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่ง การใช้งานและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
Go to top