Menu

             เนื่องจากในปัจจุบัน ประเด็นปัญหาด้านสารเคมีและของเสียอันตรายนับวันจะทวีความรุนแรงและยากต่อการแก้ไข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายภายในมหาวิทยาลัยอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ   จึงได้สนับสนุนการดำเนินงาน   “โครงการแผนการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”    โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 675  วันที่ 27 กรกฎาคม 2549  มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) กำกับดูแลแผนงาน 3 ระบบ ได้แก่  1) ระบบการจัดการสารเคมี  2) ระบบการจัดการของเสียอันตราย และ 3) ระบบการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ คณะ ภาค สถาบัน  วิทยาลัย และศูนย์  ในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

             ในปัจจุบัน   “ChemTrack2015”    และ   WasteTrack2009”    ซึ่งเป็นโปรแกรมและฐานข้อมูลการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าว และเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://chemsafe.chula.ac.th/ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ศสอ. ยังได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในการดำเนินงาน   “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย”   ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ

Go to top