13 ตุลาคม 16                          11 มกราคม 17                             7 กุมภาพันธ์ 18

09 พฤศจิกายน 16                     25 มกราคม 17                             28 กุมภาพันธ์ 18

23 พฤศจิกายน 16                     08 กุมภาพันธ์ 17                            14 มีนาคม 18

07 ธันวาคม 16                      15 กุมภาพันธ์ 17                             11 เมษายน 18

08 มีนาคม 17                                 25 เมษายน 18

16 มีนาคม 17                                 30 พฤษภาคม 18

22 มีนาคม 17                             13 มิถุนายน 18

02 พฤษภาคม 17                                20 มิถุนายน 18

17 พฤษภาคม 17                                 11 กรกฎาคม 18

31 พฤษภาคม 17                                 25 กรกฎาคม 18

14 มิถุนายน 17                                8 August 18

28 มิถุนายน 17                               29 สิงหาคม 18

11 กรกฎาคม 17                                 5 กันยายน 18

19 กรกฎาคม 17                               6 November 18                

16 สิงหาคม 17

30 สิงหาคม 17

20 กันยายน 17

21 กันยายน 17

1 พฤศจิกายน 17

29 พฤศจิกายน 17

13 ธันวาคม 17

26 ธันวาคม 17 (เช้า)

27 ธันวาคม 17