13 ตุลาคม 16                          11 มกราคม 17                             7 กุมภาพันธ์ 18

09 พฤศจิกายน 16                     25 มกราคม 17                             28 กุมภาพันธ์ 18

23 พฤศจิกายน 16                     08 กุมภาพันธ์ 17                            14 มีนาคม 18

07 ธันวาคม 16                      15 กุมภาพันธ์ 17                             11 เมษายน 18

08 มีนาคม 17                                25 เมษายน 18

16 มีนาคม 17                                 30 พฤษภาคม 18

22 มีนาคม 17                                13 มิถุนายน 18

02 พฤษภาคม 17                         20 มิถุนายน 18

17 พฤษภาคม 17                         11 กรกฎาคม 18

31 พฤษภาคม 17                         25 กรกฎาคม 18

14 มิถุนายน 17                            8 สิงหาคม 18

28 มิถุนายน 17                           29 สิงหาคม 18

11 กรกฎาคม 17                          5 กันยายน 18

19 กรกฎาคม 17                       6 พฤศจิกายน 18                   

16 สิงหาคม 17                       20 November 18                       

30 สิงหาคม 17

20 กันยายน 17

21 กันยายน 17

1 พฤศจิกายน 17

29 พฤศจิกายน 17

13 ธันวาคม 17

26 ธันวาคม 17 (เช้า)

27 ธันวาคม 17