สมัครเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack2016

ผู้ที่สมัครเข้าอบรม แล้วไม่มาเข้าร่วมอบรมตามเวลาที่ลงไว้ สามารถเข้าอบรมใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียวค่ะ