ขอการรับรองการจัดการสารเคมีและของเสีย

ผู้ที่ต้องการจะรับรองการจัดการสารเคมีและเสียเวลาจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข

 1. ต้องเข้าร่วมอบรมและได้รับใบประกาศณียบัตร จากหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย" 
  (รายละเอียด www.shecu.chula.ac.th)
 2. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานการจัดการสารเคมีและของเสีย ด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack2016"
 3. มีการปรับปรุงข้อมูลรายการสารเคมีในคลังที่ขอการรับรอง ให้เป็นปัจจุบัน
   **หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรอง ในวันศุกร์ของสัปดาห์ 2 ของเดือน

      ติดต่อขอรับใบรับรอง : คุณนิภาพร กุลสุข
      ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
      อาคารเคมี 2 ชั้น 1 ห้อง 110 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
      โทรศัพท์ 0 2218 5213 หรือ 0 2218 5227

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการอบรม

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ขอตรวจ

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคลังสารเคมี

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลการปรับปรุงคลังสารเคมี