สมัครใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack2018

ผู้ที่ต้องการสมัครใช้งานฯ จะต้องผ่านการอบรมใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมีและของเสียสารเคมี (ChemTrack&WasteTrack2018) แล้วเท่านั้น

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลคลังสารเคมี

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ