ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
อาคารเคมี 2 ชั้น 1 ห้อง 110 ถ. พญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

0 2218 5222

083-547-5991 e-mail: chemsafe_training@hotmail.com