ChemTrain คือการอบรมเพื่อให้นิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความรู้และความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี รวมทั้งระเบียบปฏิบัติและกฏข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยแผนงานการพัฒนาบุคลากร โครงการแผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน อันได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง มีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและปราศจากความเสี่ยง ดังนั้น บุคลากรทุกประเภทจะต้องได้รับการอบรม และผ่านการทดสอบความรู้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการอบรมมี ๓ ประเภท คือ การอมรบแบบออนไลน์ การอบรมแบบบรรยายในห้อง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมแต่ละประเภท มีเนื้อหาแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมของปฏิบัติการในหลายระดับ