ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 804/3 ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หมายเลข 37) ซอยจุฬาฯ12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-6888, 081-922-0245 e-mail : CU_WasteTrack@chula.ac.th