หน่วยงานพิเศษสำหรับการจัดการของเสียอันตราย ให้คำแนะนำห้องปฏิบัติการต่างๆ ในการจำแนกของเสียอันตรายออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ของเสียที่สามารถกำจัดได้เอง

2. ของเสียที่ควรบำบัดก่อนทิ้ง

3. ของเสียอันตรายที่ควรส่งกำจัด

4. ของเสียกลุ่มพิเศษ

ของเสียที่สามารถกำจัดได้เอง

รายการของเสียที่สามารถกำจัดทิ้งได้เอง มีดังนี้

  1. เกลือของโลหะที่ไม่เป็นพิษและไม่มีแอนไอออนที่เป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่น
  2. ของเสียที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และมีสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษละลายอยู่ไม่เกิน 5%
  3. ของแข็งที่ไม่มีสารเป็นพิษหรือมีอันตรายอย่างอื่น เช่น เศษแก้วที่สะอาด กระดาษกรอง ตัวดูดน้ำ เป็นต้น

ของเสียที่ควรบำบัดก่อนทิ้ง

รายการของเสียที่ควรบำบัดก่อนทิ้ง หมายรวมถึง ของเสียที่สามารถกำจัดได้เองแต่ควรมีการบำบัดเบื้องต้นก่อนทิ้ง และของเสียที่ต้องนำส่งเป็นของเสียอันตรายแต่มีปริมาณน้อย วิธีการบำบัดของเสียอันตรายในเบื้องต้น มีดังนี้

รายการ วิธีการบำบัดเบื้องต้น
สารละลายกรดและเบส (VII, VIII) ทำให้เป็นกลางแล้วทิ้งลงท่อน้ำพร้อมทั้งเปิดน้ำตามในปริมาณมากๆ
ตัวออกซิไดส์ (III) รีดิวส์ด้วยตัวรีดิวส์ที่เหมาะสมก่อนนำส่งเป็นของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน้ำตามความเหมาะสม
สารไวต่อน้ำและ/หรืออากาศ ทำลายด้วยน้ำ/กรดอ่อนเช่นสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (พวกเมื่อไฮโดรไลส์แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบส เช่นโลหะไฮไดรด์หรือออร์แกโนเมทัลลิกรีเอเจนต์) หรือสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (พวกที่เมื่อไฮโดรไลส์แล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด เช่น
แอซิดเฮไลด์) แล้วนำส่งเป็นของเสียประเภทอื่นหรือทิ้งลงท่อน้ำตามความเหมาะสม
ของแข็งที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ปนอยู่ เช่นซิลิกาที่เหลือจากการทำโครมาโทกราฟี ผึ่งให้แห้ง แล้วทิ้งเป็น waste ของแข็ง (XIII)
สารละลายที่ประกอบด้วยโลหะหนักในปริมาณน้อยๆ (<100 mg/L) ทำให้เข้มข้นขึ้นโดยการตั้งทิ้งไว้ให้ระเหยแล้วทิ้งในสภาพที่เป็นสารละลายเข้มข้น (VI)

ของเสียอันตรายที่ควรส่งกำจัด

ในกรณีของเสียไม่เข้าข่ายสารที่สามารถกำจัดหรือบำบัดได้เอง ให้ถือว่าเป็นของเสียอันตรายและจัดส่งโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน พิเศษฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในส่วนเมนู “การจำแนกประเภทของเสีย” หรือ คลิกที่นี่

ของเสียกลุ่มพิเศษ

ของเสียกลุ่มพิเศษ ได้แก่ สารกัมมันตรังสี ของเสียติดเชื้อ และแผ่นฟิลม์เอ็กซเรย์ ซึ่งมีระบบการดำเนินงานเฉพาะเรื่องอยู่แล้ว ผู้ที่มีของเสียอันตรายเหล่านี้ในครอบครองควรติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ