โปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย WasteTrack ทำงานบนระบบเครือข่าย เพื่อทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงของห้องปฏิบัติการทุกห้อง  โดยผู้ใช้สามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลของเสียอันตรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และนำไปสู่การจัดส่งเพื่อนำไปบำบัดต่อไปรวมถึงเพื่อให้หน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการจัดเก็บของเสียอันตราย ของห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Chemsafe