เงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัคร ต้องผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ อย่างน้อย 1ครั้ง

ดูรายละเอียดการอบรม คลิกที่นี่

อบรมการใช้งานโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • แนะนำการใช้โปรแกรม ChemTrack
  • เรียนรู้การสมัครใช้โปรแกรมอย่างถูกวิธี
  • ทดลองใช้โปรแกรม ChemTrack
  • ชี้แจงขั้นตอนการขอรับการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ
  • แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  • แนะนำการใช้โปรแกรม WasteTrack
  • วิธีการจำแนกของเสีย ตามระบบการจำแนกของเสียของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทดลองใช้โปรแกรม WasteTrack
  • แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ