ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)
อาคารเคมี 2 ชั้น 1 ห้อง 110 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   โทร- 0 2218 5227  e-mail : chemtrack@chula.ac.th