ผู้ที่ต้องการจะขอการรับรองการจัดการสารเคมีและของเสีย จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. ต้องเข้าร่วมอบรมและได้รับใบประกาศณียบัตร จากหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” (รายละเอียด www.shecu.chula.ac.th)
  2. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานการจัดการสารเคมีและของเสีย ด้วยโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack2016”
  3. มีการปรับปรุงข้อมูลรายการสารเคมีในคลังที่ขอการรับรอง ให้เป็นปัจจุบัน
  4. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม “ขอการรับรองการจัดการสารเคมีและของเสีย” ให้ถูกต้องสมบูรณ์
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม ให้เรียบร้อยก่อนส่ง หากพบ ใบรับรอง (certificate) เกิดความผิดพลาด จากการกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะคิดค่าปรับเป็นเงิน 100 บาท
  6. วันที่จะออกใบรับรอง คือ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรอง : คุณนิภาพร กุลสุข

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) อาคารเคมี 2 ชั้น 1 ห้อง 110 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330