การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrack2015  และความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยกำหนดให้นิสิตที่ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีที่มีการใช้สารเคมีในงานวิจัย) และผู้ที่ต้องการขอรับ “ใบรับรองการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ” จาก ChemTrackทุกท่าน  ดำเนินการดังนี้

 1. ส่งคำ “ขอรับการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ก่อนวันออกตรวจอย่างน้อย 3 วันทำการ”

 2. บันทึกสารเคมีเข้าสู่ระบบ ChemTrack 30 วันก่อนส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

 3. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องสมบูรณ์

 4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม ให้เรียบร้อยก่อนส่ง หากพบ ใบรับรอง (certificate) เกิดความผิดพลาด จากการกรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะคิดค่าปรับเป็นเงิน 50 บาท

 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแจ้งนัดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์

 6. วันที่ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ คือ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

  พร้อมรับมอบ “ใบรับรองการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ” ทันที (หากข้อมูลถูกต้อง)

เอกสารที่ผู้ขอรับการตรวจสอบ ต้องเตรียม

 1. รายงานขวดสารเคมีที่มีอยู่ในคลังฯ (ดังตัวอย่างที่แนบมาให้)

เกณฑ์การตรวจ

 1. ข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลโปรแกรม ChemTrackมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
 2.  อัพโหลดเอกสาร SDS ของสารเคมีแต่ละตัวเข้าสู่โปรแกรม
 3. มีการปรับปรุงเพิ่มเติมปริมาณสารเคมีที่เหลือลงในโปรแกรม ChemTrack
 4. บาร์โค้ดในรายงานขวดสารเคมีกับที่ขวดสารเคมีต้องตรงกัน
 5. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ อาทิ
  1. สารเคมีที่ใช้มีความอันตรายอะไรบ้าง
  2. วิธีการจัดเก็บเป็นอย่างไร
  3. วิธีการจัดการสารเคมี หากเกิดการรั่วไหล ฯลฯ
  4. มีระบบการกําจัดสารที่หมดอายุจริงหรือไม อย่างไร