ประกาศผลรางวัลการใช้งานโปรแกรมดีเด่น

ประกาศผลรางวัลการใช้งานโปรแกรมดีเด่น

ตามที่ โครงการการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “ประกวดผู้ใช้งานโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 ดีเด่น” นั้น โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อคลังสารเคมีที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับรางวัล มีดังนี้

  1. รางวัลประเภท “ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 ยอดเยี่ยม” จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คลังสารเคมี ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ (ห้อง 1338-1339) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  2. รางวัลประเภท “สมาชิกโปรแกรม ChemTrack&WasteTrack 2016 ทรงคุณค่า” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
    1. รางวัลชนะเลิศ คลังสารเคมี ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ (ห้อง 1338-1339) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
    2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คลังสารเคมี สโตร์เคมี (อาคารชีววิทยาและเคมี 2) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
    3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คลังสารเคมี ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนเคมีอินทรีย์ 1401,1403 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์