อบรม “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 6”

อบรม “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 6”

ภาพบรรยากาศการอบรม “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 6”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณ อาคาร Q26 ห้อง26107 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560