ระบบการจัดการความปลอดภัยสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการหลัก
ระบบการจัดการความปลอดภัยสารเคมี
จัดทำขึ้นเพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการสารเคมี
และของเสียอันตรายที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานร่วมกันแบ่ง
ความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการประสานงานการจัดการสารเคมีและของเสีย
อันตรายอย่างเป็นรูปธรรม และติดตามตรวจสอบได้ โดยมอบหมายให้
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล 

 การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack 2009 และWasteTrack 2009

ศสอ. จัดอบรมการใช้โปรแกรม ChemTrack 2009 และ WasteTrack 2009 เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ คือ
 • วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(508/1) ชั้น 5 อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ (ตึกใหม่) คณะวิทยาศาสตร์

สามารถ ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิภาพร กุลสุข โทรศัพท์ 02-218-3962 และ โทรสาร 02-219-2251

 
 
***************************************************
 

 การอบรมความปลอดภัยทางเคมี (ก.พ.2557)
      **ขยายเวลารับสมัคร**

เนื่องด้วยมีจำนวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่าที่ทางศูนย์ฯ คาดไว้ จึงเปิดขยายเวลาการรับสมัครการอบรมความปลอดภัยทางเคมี จนถึง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 และลด/ เลื่อนการอบรม เป็นดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสารเคมีและ ของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการดำเนินงานภายใต้กรอบ ของมหาวิทยาลัยในทิศทางเดียวกัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จึงจัดให้มี “การอบรมความปลอดภัยทางเคมี” สำหรับนิสิตปริญญาตรีปีที่ 4 (หรือชั้นปีที่สูงกว่า) ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรของจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 รวม 3 รอบ ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย ตอนที่ 1 อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
 2. การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย ตอนที่ 2 อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 3. แนวทางการจัดการสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติ อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

อบรมที่ห้อง 308 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 16.30-19.00น. และจัดสอบวัดความรู้ในวันที่ 3 มีนาคม 2557

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณองอาจ 02-218-7695 หรือ 083-547-5991 หรือทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 
 
***************************************************
 
 

 การอบรมการใช้โปรแกรมจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack 2009 และWasteTrack 2009

ศสอ. จัดอบรมการใช้โปรแกรม ChemTrack 2009 และ WasteTrack 2009 เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ คือ
 • วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(508/1) ชั้น 5 อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ (ตึกใหม่) คณะวิทยาศาสตร์

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณนิภาพร กุลสุข โทรศัพท์ 02-218-3962 และ โทรสาร 02-219-2251

 
 
***************************************************
 
 การสัมมนา เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยทางเคมีในอุตสาหกรรม”
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาห้วข้อเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยทางเคมีในอุตสาหกรรม” บรรยายโดยนายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร วิศวกรอาวุโสด้านการฝึกอบรมพฤติกรรมความปลอดภัย จากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า30 ปี ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 506 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา***

 
 
***************************************************
 
 การอบรมความปลอดภัยทางเคมี (มิ.ย. 2556/ รอบ2)
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการดำเนินงานภายใต้กรอบของ
มหาวิทยาลัยในทิศทางเดียวกัน ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติฯ จึงจัดให้มี
“การอบรมความปลอดภัยทางเคมี” สำหรับนิสิตปริญญาตรีปีที่ 4
(หรือชั้นปีที่สูงกว่า) ปริญญาโทปริญญาเอกและบุคลากรของจุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 25-28 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อต่อไปนี้

 1. การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย ตอนที่ 1
  อบรม วันที่ 25 มิถุนายน 56
 2. การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย
  ตอนที่ 2 อบรม วันที่ 27 มิถุนายน 56
 3. แนวทางการจัดการสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติ
  อบรม วันที่ 28 มิถุนายน 56

อบรมที่ห้อง 308 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 16.30-19.00 น. และ
จัดสอบวัดความรู้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

*** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย
ติดต่อคุณองอาจ โทร 083-547-5991และ 02-218-7641
หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

 Download

 
***************************************************
 

 การอบรมความปลอดภัยทางเคมี(มิ.ย. 2556)

      ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าอบรมเต็ม

 
 
***************************************************
 
บทความมาใหม่
 
ครั้งที่ 4 ของการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สถาบั
 
เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2553 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เจ้าหน้าที่ของศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย อันได้แก่ 1) นายธีรพัฒน์  คล้ายมุข 2) นางสาวฉันทลักษณ์  อาจหาญ 3) นางสาวจริยา  สระทองพิมพ์ ได้เดินทางเพื่อเป็น วิทยากรบรรยาย/สาธิตการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี Chem Track 2009 และโปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย Waste Track 2009โดยให้การอบรม แก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของ 8 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ดำเนินงานจริงซึ่งเป็น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีและให้ความสนใจเป็นอย่างดี
 
 
***************************************************
 
 
ข่าวสารผู้รับทุน

การตรวจติดตามการใช้สารเคมีและของเสียอันตราย เดือนกรกฏาคม 2554

                 การตรวจติดตามการใช้สารเคมีและของเสียอันตรายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว
ของสารเคมีทั้งหมดที่มีการนำเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัย
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหันมาให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในมหาวิทยาลัย

 

 

                                                                                      

                                                      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... 

                                                                   

การอบรมการใช้โปรแกรม Chemtrack 2009 &
Wastetrack 2009 ทั้ง 3 รอบ 

                 คณะทำงานฯ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี
ChemTrack 2009 ร่วมกับโปรแกรมการจัดการของเสียอันตราย Wastetrack
ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 3 ครั้ง
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
    รอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน 
    รอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555มีจำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน
    รอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555มีจำนวนผู้เข้าอบรม 26 คน

       

                                                                                                รายชื่อผู้เข้าอบรม...

.................................................................................................................

 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

     รายงานผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย
อันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน
ดังต่อไปนี้

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 5   (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 4   (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 3   (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (ดำเนินงานต่อเนื่อง ปี 2550)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 2(ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีที่ 1 (ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)

.................................................................................................................

 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
ค้นหาภายในเว็บไซต์
รายการสารอันตราย

   สารที่ก่อให้เกิดอันตราย ตามที่ระบุในภาคผนวกของ
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย

ได้แก่
   -  รายการสารก่อมะเร็ง 
   -  สารก่อให้เกิดความผิดปกติต่อระบบสืบพันธุ์
   -  สารเป็นพิษอย่างร้ายแรง
   -  สารที่อยู่ในกลุ่มสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพเป็นพิเศษ 
  -   สารก่อเปอร์ออกไซด์
  -   สารที่ผสมกันไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
© 2014 ระบบการจัดการความปลอดภัยสารเคมีและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 ห้อง 608 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 0-2218-3962 fax : 0-2219-2251 email : chemtrack@chula.ac.th  


 เริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552