ทางเว็ปได้ย้ายข้อมูลไปที่
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.shecu.chula.ac.th